Category Archives: Tours

Tours

Glamorous Normandy & Loire Valley Surprise! 9 วัน

Glamorous Normandy & Loire Valley Surprise! 9 วัน

ราคาเริ่มต้นที่ 157,900 บาท - ต่อคน
Locations : (ประเทศฝรั่งเศส) ปารีส => ลัวร์ => ปารีส
10 Apr 2015 - 18 Apr 2015
Download Details
วันแรก
กรุงเทพฯ – ปารีส
21.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย อาคารผู้โดยสาร ขาออก ชั้นที่ 4 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
00.05 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930 นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม พักค้างแรมบนเครื่องบิน
วันที่สอง
กรุงปารีส – รูอ็อง – ฮอนเฟลอร์ – โดวีล
เช้า
อาหารเช้า บริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
07.05 น.
ถึงท่าอากาศยานสนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ กรุงปารีส หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ รูอ็อง เมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแคว้นนอร์มังดีบนริมฝั่งแม่น้ำแซน ในอดีตเป็นเมืองที่เคยใช้สอบสวน และคุมขังโจน ออฟอาร์ก วีรสตรีผู้เค
กรุงปารีส – รูอ็อง – ฮอนเฟลอร์ – โดวีล - 2
จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองในเเขตเมืองเก่าที่มีนาฬิกายักษ์ กลอส ออร์ลอซ ซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในยุคยุคเรอเนสซองส์ โดยตั้งอยู่เหนือถนนสายเก่าแก่ของเมือง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของรวง พร้อมให้ท่านได้อิสระกับการเก็บภาพอันแสนประท
กรุงปารีส – รูอ็อง – ฮอนเฟลอร์ – โดวีล - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่าน ออกเดินทางสู่เมือง ฮอนเฟลอร์ เมืองสุดแสนคลาสสิคเมืองหนึ่งแห่งแคว้นนอร์มันดี ที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของปากน้ำแม่น้ำเซนที่ไหลผ่านมาบรรจบ จนกลายเป็นเมื่องท่าที่สวยงาม และก่อให้เกิดผลงานทางศิลปะจากจิตรกรชื่อดังของ
กรุงปารีส – รูอ็อง – ฮอนเฟลอร์ – โดวีล - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โดวิล เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหนึ่ง ที่มักจะมีดารา และนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกันอยู่เป็นประจำ จึงมีการสร้างสะพานไม้เพื่อการนี้การนี้โดยเฉพาะ อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองเล็กๆ ที่หรูหรา และแวดล้อมไปด้วยกลิ่นอายของเหล่า
กรุงปารีส – รูอ็อง – ฮอนเฟลอร์ – โดวีล - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Le Grand Hotel Cabourg หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
โดวีล – เปส์โดจ – แปร์ มากลัวร์– บาเยอร์ – พิพิธภัณฑ์ทาเพสทรีเดอบาเยอร์ – ชายหาดดีเดย์
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เปส์โดจ (Pays d’Auge) ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาในดินแดนอันเขียวขจี ที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองกัสวาดอส และโคเน่ เป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ และยังเป็นที่ขึ้นชื่อของไวน์แอปเปิ้ล ซึ่งเป็นผลผลิตจากแอปเป
โดวีล – เปส์โดจ – แปร์ มากลัวร์–  บาเยอร์ – พิพิธภัณฑ์ทาเพสทรีเดอบาเยอร์ – ชายหาดดีเดย์ - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมือง ก็อง เมืองสำคัญเมืองหนึ่งของแค้วนนอร์มังดี ซึ่งเป็นเสมือนเมืองศูนย์กลางทางด้านการค้า และธุรกิจในเขตพื้นที่ราบลุ่มของ แคว้นในอดีต โดยท่านจะสามารถพบเห็นความเจริญรุ่งเรืองของฝรั่งเศสในอดีตได้จาก ณ ที่แห่งนี้
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ บาเยอร์ เมืองในตะวันตกเฉียงเหนือฝรั่งเศส เป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ ซึ่งห่างจากชายฝั่งทะเลเพียง 10 กิโลเมตร เป็นเมืองจุดเริ่มต้นแห่งชัยชนะในการรบของฝรั่งเศส ถึง 2 ครั้ง 2 คราวในเวลาที่ห่างกันถึง 900 ปี
โดวีล – เปส์โดจ – แปร์ มากลัวร์–  บาเยอร์ – พิพิธภัณฑ์ทาเพสทรีเดอบาเยอร์ – ชายหาดดีเดย์ - 2
แล้วนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ทาเพสทรีเดอบาเยอร์ พิพิธภัณฑ์ที่บอกถึงเรื่องราวแห่งการรบไว้อย่างมีสีสันบนผ้าปัก ความยาวกว่า 230 ฟุต หรืที่เรียก กันว่าบอเยอร์ทาเพสตรี ที่บอกเล่าเรื่องราวไว้อย่างพิถีพิถันราวกับเป็นเรื่องเล่าของหนังสือการ์ตูนในสมัยปัจจุบัน
โดวีล – เปส์โดจ – แปร์ มากลัวร์–  บาเยอร์ – พิพิธภัณฑ์ทาเพสทรีเดอบาเยอร์ – ชายหาดดีเดย์ - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ชายหาดดีเดย์ แนวชายหาดที่มีความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร โดยมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ว่า ด้วยเรื่องของแผนการโอเพอเรชั่น โอเวอร์ลอร์ด (Operation Overlord) ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรร่วมมือกันวางแผนเพื่อปลดปล่อยฝรั่งเศสจากกองพันนาซ
โดวีล – เปส์โดจ – แปร์ มากลัวร์–  บาเยอร์ – พิพิธภัณฑ์ทาเพสทรีเดอบาเยอร์ – ชายหาดดีเดย์ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Chateau d’ Audrieu หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
บาเยอร์ – มงต์แซงต์มิเชล – แซงต์มาโล
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านสู่ มงต์แซงต์มิเชล อยู่ทางใต้สุดของนอร์มังดี เป็นแหล่งที่ใช้โปรโมตการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมากที่สุด ซึ่งถือเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 เพื่อสักการบูชาแซงต์มิเ
บาเยอร์ – มงต์แซงต์มิเชล – แซงต์มาโล - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ แซ็งต์มาโล อดีตเมืองแห่งป้อมปราการของแคว้นบริทานีย์ ที่ซึ่งเคยประกาศตนเป็นเขตปกครองอิสระในปี ค.ศ 1590 เพื่อป้องกันการรุกรานจากนานาอารยประเทศเจ้าอาณานิคมในยุคนั้นยู่บ่อยครั้ง ตามคติของผู้นำที่ว่า “เราไม่
บาเยอร์ – มงต์แซงต์มิเชล – แซงต์มาโล - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Le Grand Hotel Des Thermes หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
แซ็งต์มาโล – ดินอง – เรนน์ – ลัวร์ วัลเล่ย์ – วูวเรย์
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ดินอง เมืองเล็ก ๆ ที่เปี่ยมล้นด้วยมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมฝรั่งเศสตะวันตก ที่ผสมผสานเข้ากับกลิ่นไออารยธรรมแบบบริทานีย์ได้อย่างลงตัว ซึ่งท่านจะสามารถพบเห็นได้จากลักษณะของสถาปัตยกรรมของโบสถ์ วิหาร แล
แซ็งต์มาโล – ดินอง – เรนน์ – ลัวร์ วัลเล่ย์ – วูวเรย์ - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เรนน์ อดีตเมืองศูนย์กลางการปกครองแห่งแคว้นบริทานีย์ โดยในปัจจุบัน เรนเน่ส์ได้กลายเป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ควบคู่กับความเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม โดยมีศูนย์จัดนิทรรศการ และการแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ทางวิทยาศ
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ลัวร์ วัลเล่ย์ หรือรู้จักกันในชื่อ “สวนแห่งฝรั่งเศส” ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมระดับโลกมากมาย ที่ตั้งอยู่ในเขตประวัติศาสตร์แล้ว นำท่านเดินทางสู่ วูวเรย์ เมืองเล็ก ๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกองุ่นที่ม
แซ็งต์มาโล – ดินอง – เรนน์ – ลัวร์ วัลเล่ย์ – วูวเรย์ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Chateau De Noizay หรือเทียบเท่า
วันที่หก
ลัว วัลเล่ย์ – ปราสาทเชอนงโซ – ชองบอร์ – ปารีส
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเชอนงโซ ปราสาทที่ถูกเรียกว่า ปราสาทของสตรี (Chateau des dames) เนื่องจากมีเจ้าของเป็นผู้หญิงตั้งแต่เริ่มก่อสร้างในปี 1515 ภายใต้การควบคุมของกาธรีน บริซนเนท์ (Catherine Brionnet) จนถึงการเป
ลัว วัลเล่ย์ – ปราสาทเชอนงโซ – ชองบอร์ – ปารีส - 2
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ชองบอร์ เพื่อชมปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์ มีทั้งหมด 440 ห้อง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1519 สมัยพระเจ้าฟรองซัวร์ที่ 1 ปราสาทแห่งนี้ถือว่าเป็น Masterpiece of the French Renaissance ด้วยเหตุเพราะ ปรา
ลัว วัลเล่ย์ – ปราสาทเชอนงโซ – ชองบอร์ – ปารีส - 2
ค่ำ
จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ ปารีส แล้วนำท่านสู่ภัตตาคาร อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Renaissance Paris La Defense หรือในระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด
ปารีส – หอไอเฟล – มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม – ลาวัลเล่ย์ช้อปปิ้งวิลเลจ – แกลอรี่ลาฟาแยต
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านผ่านชม มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม วิหารสไตล์กอธิคที่ใหญ่โตสูงเด่นเป็นสง่าประดับด้วยกระจลายสีกุหลาบที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากนั้นผ่านชม หอไอเฟล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหานครปารีสแห่งนี้ พร้อมแวะให้ท่านได้ถ่ายรู
ปารีส – หอไอเฟล – มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม – ลาวัลเล่ย์ช้อปปิ้งวิลเลจ – แกลอรี่ลาฟาแยต - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ลา วัลเล่ย์ ช้อปปิ้งวิลเลจ เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกชมกว่า 120 ร้านค้า เช่น Armani, Burberry, Christian Lacroix, Jimmy Choo, Paul Smiths, Polo Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Valentino เป็นต้น ท่
ปารีส – หอไอเฟล – มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม – ลาวัลเล่ย์ช้อปปิ้งวิลเลจ – แกลอรี่ลาฟาแยต - 2
กลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 ยูโร ได้เวลานัดหมาย นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งที่ตื่นตาตื่นใจอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด นั่นคือย่านโอเปร่า ซึ่งประกอบด้วยห้าง
ปารีส – หอไอเฟล – มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม – ลาวัลเล่ย์ช้อปปิ้งวิลเลจ – แกลอรี่ลาฟาแยต - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Renaissance Paris La Defense หรือในระดับเดียวกัน
วันที่แปด
ปารีส – กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครปารีส
13.40 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม หลังอาหารเชิญท่านหาความสำราญจากรายการเพลงและภาพยนตร์ลอยฟ้าหรือ นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน
วันที่เก้า
กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
05.55 น.
ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Glamorous Normandy & Loire Valley Surprise! 9 วัน
ผู้ใหญ่ ท่านละ157,900 บาท
เด็กกอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน150,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง142,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง142,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ29,900 บาท
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน
ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 – 75 ปี)
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
ระเบียบการ และเงื่อนไข :   
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท
ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน ธนาคารกสิกรไทย                 สาขาสีลม                ออมทรัพย์
 • ธนาคารกสิกรไทย             สาขาสีลม                ออมทรัพย์
 • ชื่อบัญชี นายภูษณุ       โลกาศิริวัตร                           เลขที่บัญชี   001-2-80809-9
 • ธนาคารกรุงเทพ                     สาขาสีลม                ออมทรัพย์
 • ชื่อบัญชี นายภูษณุ       โลกาศิริวัตร                           เลขที่บัญชี   101-8-64952-3
  **กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**
 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. การยกเลิก
 3. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 1. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอ คืนค่าบริการได้
 2. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ       ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ       ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ       ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Romantic Northern Spain Surprise! 10 วัน

Romantic Northern Spain Surprise! 10 วัน

ราคาเริ่มต้นที่ 146,900 บาท - ต่อคน
Locations : (ประเทศสเปน) แมดริด => ซาราโกซา => แมดริด
10 Apr 2015 - 19 Apr 2015
Download Details
วันแรก
กรุงเทพฯ – แมดริด
21.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว C เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
00.05 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG948 นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงแมดริด ประเทศสเปน อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม พักค้างแรมบนเครื่องบิน
วันที่สอง
แมดริด – เซอโกเบีย – สะพานส่งน้ำโบราณ – อัลคาซาร์แห่งเซอโกเบีย – มหาวิหารแห่งเซอโกเบีย – ซาลามังกา
เช้า
อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
08.00 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงแมดริด ประเทศสเปน หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เซอโกเบีย เมืองโบราณบนภูเขา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ปีค.ศ. 1975 เซอโกเบียถือได้ว่าเป็นมืองที่ม
แมดริด – เซอโกเบีย – สะพานส่งน้ำโบราณ – อัลคาซาร์แห่งเซอโกเบีย – 	มหาวิหารแห่งเซอโกเบีย – ซาลามังกา - 2
จากนั้น นำท่านชม มหาวิหารแห่งเซอโกเบีย ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1525 ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาของเมือง ภายในมหาวิหารได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามด้วยสไตล์กอธิคโบราณ ยกเว้นยอดโดมของโบสถ์ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ เรอเนสซองส์อันหร
แมดริด – เซอโกเบีย – สะพานส่งน้ำโบราณ – อัลคาซาร์แห่งเซอโกเบีย – 	มหาวิหารแห่งเซอโกเบีย – ซาลามังกา - 2
แล้วนำท่านชมกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ยุคโรมันโบราณ ซึ่งว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองนี้ นั่นก็คือ สะพานส่งน้ำโบราณ ที่ถูกสร้างขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2 โดยชาวโรมันขณะที่กำลังขยายอำนาจในคาบสมุทรไอบีเรีย เพื่อลำเลียงน้
แมดริด – เซอโกเบีย – สะพานส่งน้ำโบราณ – อัลคาซาร์แห่งเซอโกเบีย – 	มหาวิหารแห่งเซอโกเบีย – ซาลามังกา - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ซาลามังกา เมืองทางตะวันตกของประเทศสเปน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำธอร์เมส เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเรียนต่างชาติเพื่อมาเรียนภาษาสเปนที่นี่ จนได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ซาล
แมดริด – เซอโกเบีย – สะพานส่งน้ำโบราณ – อัลคาซาร์แห่งเซอโกเบีย – 	มหาวิหารแห่งเซอโกเบีย – ซาลามังกา - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Hacienda Zorita หรือในระดับเดียวกัน
วันที่สาม
ซาลามังกา – มหาวิหารแห่งซารามังกา – คาซ่า เดอ ลาส คอนซาส – พลาซ่า มายอร์ – มหาวิทยาลัยแห่งซาลามังกา – พิพิธพัณภ์คาซ่าลิซ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านชม มหาวิหารแห่งซารามังกา หรือ มหาวิหารใหม่ ที่สร้างขึ้นเมื่อช่วงปีศตวรรษที่ 16 นับเป็นช่วงเวลาที่ศิลปะแบบกอธิคได้รับความนิยมลดน้อยลงในสเปน และเริ่มถูกผสมผสานเข้ากับศิลปะแบบนิวเรอเนสซองส์ จึงทำให้การสร้างมหา
ซาลามังกา – มหาวิหารแห่งซารามังกา – คาซ่า เดอ ลาส คอนซาส – 	พลาซ่า มายอร์ – มหาวิทยาลัยแห่งซาลามังกา – พิพิธพัณภ์คาซ่าลิซ - 2
จากนั้น นำท่านเดินเล่นชมเมือง และแวะถ่ายรูปด้านนอก คาซ่า เดอ ลาส คอนซาส หรือ เฮ้าส์ ออฟ เซล์ล สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 โดยผสมผสานศิลปะหลายแขนงไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสไตล์กอธิค แขกมัวร์ หรืออิตาลี ด้านนอกกำแพงถูกประดับประดาไว้ด้วยเปลือกหอยกว่า 400 ชิ้น บางค
ซาลามังกา – มหาวิหารแห่งซารามังกา – คาซ่า เดอ ลาส คอนซาส – 	พลาซ่า มายอร์ – มหาวิทยาลัยแห่งซาลามังกา – พิพิธพัณภ์คาซ่าลิซ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ย่านเขตเมืองเก่า เพื่อชม มหาวิทยาลัยแห่งซาลามังกา ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสเปน ชมสถาปัตยกรรมจากหินทรายที่งดงาม โดยสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1218 และมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กระทั
ซาลามังกา – มหาวิหารแห่งซารามังกา – คาซ่า เดอ ลาส คอนซาส – 	พลาซ่า มายอร์ – มหาวิทยาลัยแห่งซาลามังกา – พิพิธพัณภ์คาซ่าลิซ - 2
จากนั้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์คาซ่าลิซ พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงศิลปะประเภท Art Deco และ Art Nouveau การก่อสร้างตัวอาคารด้านนอกนั้นเป็นแบบสถาปัตยกรรมในสมัยยุคเริ่มศตวรรษที่ 20 ด้านในเป็นที่เก็บรวบรวมผลงานกว่า 2,000 ชิ้น แบ่งออกเป็น 19 คอลเลคชั่น มีทั้งภาพวาด เฟอร
ซาลามังกา – มหาวิหารแห่งซารามังกา – คาซ่า เดอ ลาส คอนซาส – 	พลาซ่า มายอร์ – มหาวิทยาลัยแห่งซาลามังกา – พิพิธพัณภ์คาซ่าลิซ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Hacienda Zorita หรือในระดับเดียวกัน
วันที่สี่
ซาลามังกา – แอสทอรก้า – พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต – ชิมช็อคโกแลต – พาลาสซิโอ้ อิปิซคอพาล์ว – เลออง – คาซ่า โบตินี่
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ แอสทอรก้า เมืองทางตอนเหนือของประเทศสเปน และเป็นเมืองหลวงของแคว้นเลออง เมืองนี้เต็มไปด้วยอารยธรรมสมัยยุคกลาง โดยท่านสามารถสังเกตเห็นได้จากกำแพงเมืองที่โอบล้อมตัวเมืองไว้ และยังเป็นเมืองทางผ่านของค
ซาลามังกา – แอสทอรก้า – พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต – ชิมช็อคโกแลต – พาลาสซิโอ้ อิปิซคอพาล์ว – เลออง – คาซ่า โบตินี่ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชม พาลาสซิโอ้ อิปิซคอพาล์ว หรือปราสาทของบิชอป นับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่เมื่อทุกคนที่มาเยือนแอสทอรก้าไม่ควรพลาด ปราสาทแห่งนี้ โดยสร้างภายใต้การออกแบบของสถาปนิกชื่อดังชาวสเปน Antoni Gaudi ตัวอาคารด้านนอ
ซาลามังกา – แอสทอรก้า – พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต – ชิมช็อคโกแลต – พาลาสซิโอ้ อิปิซคอพาล์ว – เลออง – คาซ่า โบตินี่ - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เลออง เมืองนี้มีความหมายในภาษาอังกฤษว่า สิงโต ครั้งหนึ่งในอดีตเลอองเป็นฐานที่ตั้งของอาณาจักรโรมันมาร่วมกว่า 7 สมัย จึงได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงของโรมันในช่วงสมัยยุคกลาง เมืองนี้จึงเป็นที่ที่รวบรวมสถานที่สำคัญต่าง ๆ และใช้เป็
ซาลามังกา – แอสทอรก้า – พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต – ชิมช็อคโกแลต – พาลาสซิโอ้ อิปิซคอพาล์ว – เลออง – คาซ่า โบตินี่ - 2
แล้วนำท่านผ่านชมด้านนอก คาซ่า โบตินี่ อาคารศตวรรษที่ 19 ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวสเปน Antoni Gaudí.ปัจจุบันได้ใช้เป็นสถานที่ทำการของธนาคารหนึ่งในประเทศสเปน
ซาลามังกา – แอสทอรก้า – พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต – ชิมช็อคโกแลต – พาลาสซิโอ้ อิปิซคอพาล์ว – เลออง – คาซ่า โบตินี่ - 2
ค่ำ
พักค้างแรม ณ โรงแรม Parador San Macos de Leon หรือในระดับเดียวกัน
วันที่ห้า
เลออง – เบอกอส – ประตูเมืองอาร์โค เดอ ซานต้า มาเรีย – มหาวิหารเบอกอส – บิลเบา – พิพิธภัณฑ์กุดเกนฮาม – ย่านเมืองเก่า คาสโซ่ วีลโจ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เบอกอส เมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ทางด้านวัฒนธรรม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของแคว้นคาสตีลมานานกว่า 500 ปี และได้รับการขนานนามว่าเป็น “Cradle of Castile” อีกด้วย จา
เลออง – เบอกอส – ประตูเมืองอาร์โค เดอ ซานต้า มาเรีย – มหาวิหารเบอกอส – บิลเบา – พิพิธภัณฑ์กุดเกนฮาม – ย่านเมืองเก่า คาสโซ่ วีลโจ - 2
แล้วนำท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของ มหาวิหารเบอกอส หรือโบสถ์ซานต้า มาเรีย โบสถ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศสเปน เริ่มสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1221 แต่กว่าจะแล้วเสร็จก็ใช้เวลาร่วมกว่า 300 ปี ตลอดระยะเวลาการสร้างได้ใช้ช่างศิลป์ที่ขึ้นชื่อมากหน้าหลายตาจากทั่ว
เลออง – เบอกอส – ประตูเมืองอาร์โค เดอ ซานต้า มาเรีย – มหาวิหารเบอกอส – บิลเบา – พิพิธภัณฑ์กุดเกนฮาม – ย่านเมืองเก่า คาสโซ่ วีลโจ - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ บิลเบา เมืองศูนย์กลางของแคว้นบาสก์ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ บิลโบเป็นเมืองสมัยใหม่ที่มีอาคารสถาปัตยกรรมรูปทรงต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงอนุรักษ์ย่านเขตเมืองเก่าเอาไว้เป็น
เลออง – เบอกอส – ประตูเมืองอาร์โค เดอ ซานต้า มาเรีย – มหาวิหารเบอกอส – บิลเบา – พิพิธภัณฑ์กุดเกนฮาม – ย่านเมืองเก่า คาสโซ่ วีลโจ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์กุดเกนฮาม พิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานศิลป์ของศิลปินชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น Picasso, Motherwell และ Rauschenberg เป็นต้น ตัวอาคารใช้สถาปัตยกรรมการสร้างสไตล์โมเดิร์นที่โดดเด่นตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำ พิพิธภัณ
เลออง – เบอกอส – ประตูเมืองอาร์โค เดอ ซานต้า มาเรีย – มหาวิหารเบอกอส – บิลเบา – พิพิธภัณฑ์กุดเกนฮาม – ย่านเมืองเก่า คาสโซ่ วีลโจ - 2
จากนั้น นำท่านเดินชม ย่านเมืองเก่า คาสโซ่ วีลโจ ในภาษาสเปนแปลว่าถนนทั้งเจ็ด เนื่องจากในบริเวณนี้มีถนนตัดผ่านทั้งหมดเจ็ดสาย เล็ก ๆ แคบ ๆ เสมือนซอยทั้งเจ็ด ย่านนี้เป็นย่านที่มีสีสัน เรียงรายไปด้วยร้านค้า โรงแรมเล็ก ๆ และโบสถ์เก่าที่มีความเป็นมาทางประวัติศาส
เลออง – เบอกอส – ประตูเมืองอาร์โค เดอ ซานต้า มาเรีย – มหาวิหารเบอกอส – บิลเบา – พิพิธภัณฑ์กุดเกนฮาม – ย่านเมืองเก่า คาสโซ่ วีลโจ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Melia Bilbao หรือในระดับเดียวกัน
วันที่หก
บิลเบา – ซานเซบาสเตียน – ลา คอนช่า – ย่านเมืองเก่า ลา พาร์ท วีจา – พลาซ่า เดอ ลา คอนสติสท์ซิยง – บิลเบา – ย่านช้อปปิ้งกรานเบีย
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เบอกอส เมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ทางด้านวัฒนธรรม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของแคว้นคาสตีลมานานกว่า 500 ปี และได้รับการขนานนามว่าเป็น “Cradle of Castile” อีกด้วย จา
บิลเบา – ซานเซบาสเตียน – ลา คอนช่า – ย่านเมืองเก่า ลา พาร์ท วีจา – 	พลาซ่า เดอ ลา คอนสติสท์ซิยง – บิลเบา – ย่านช้อปปิ้งกรานเบีย - 2
แล้วนำท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของ มหาวิหารเบอกอส หรือโบสถ์ซานต้า มาเรีย โบสถ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศสเปน เริ่มสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1221 แต่กว่าจะแล้วเสร็จก็ใช้เวลาร่วมกว่า 300 ปี ตลอดระยะเวลาการสร้างได้ใช้ช่างศิลป์ที่ขึ้นชื่อมากหน้าหลายตาจากทั่ว
บิลเบา – ซานเซบาสเตียน – ลา คอนช่า – ย่านเมืองเก่า ลา พาร์ท วีจา – 	พลาซ่า เดอ ลา คอนสติสท์ซิยง – บิลเบา – ย่านช้อปปิ้งกรานเบีย - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ บิลเบา เมืองศูนย์กลางของแคว้นบาสก์ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ บิลโบเป็นเมืองสมัยใหม่ที่มีอาคารสถาปัตยกรรมรูปทรงต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงอนุรักษ์ย่านเขตเมืองเก่าเอาไว้เป็น
บิลเบา – ซานเซบาสเตียน – ลา คอนช่า – ย่านเมืองเก่า ลา พาร์ท วีจา – 	พลาซ่า เดอ ลา คอนสติสท์ซิยง – บิลเบา – ย่านช้อปปิ้งกรานเบีย - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์กุดเกนฮาม พิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานศิลป์ของศิลปินชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น Picasso, Motherwell และ Rauschenberg เป็นต้น ตัวอาคารใช้สถาปัตยกรรมการสร้างสไตล์โมเดิร์นที่โดดเด่นตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำ พิพิธภัณ
บิลเบา – ซานเซบาสเตียน – ลา คอนช่า – ย่านเมืองเก่า ลา พาร์ท วีจา – 	พลาซ่า เดอ ลา คอนสติสท์ซิยง – บิลเบา – ย่านช้อปปิ้งกรานเบีย - 2
จากนั้น นำท่านเดินชม ย่านเมืองเก่า คาสโซ่ วีลโจ ในภาษาสเปนแปลว่าถนนทั้งเจ็ด เนื่องจากในบริเวณนี้มีถนนตัดผ่านทั้งหมดเจ็ดสาย เล็ก ๆ แคบ ๆ เสมือนซอยทั้งเจ็ด ย่านนี้เป็นย่านที่มีสีสัน เรียงรายไปด้วยร้านค้า โรงแรมเล็ก ๆ และโบสถ์เก่าที่มีความเป็นมาทางประวัติศาส
บิลเบา – ซานเซบาสเตียน – ลา คอนช่า – ย่านเมืองเก่า ลา พาร์ท วีจา – 	พลาซ่า เดอ ลา คอนสติสท์ซิยง – บิลเบา – ย่านช้อปปิ้งกรานเบีย - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Melia Bilbao หรือในระดับเดียวกัน
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ซานเซบาสเตียน เมืองทางตอนเหนือของประเทศสเปน ห่างจากพรมแดนประเทศฝรั่งเศสประมาณ 20 กิโลเมตร ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติที่แสนงดงาม ตัวเมืองหันหน้าเข้าสู่ทะเล และยังโอบล้อมไว้ด้วยภูเขา จึงทำให้เ
บิลเบา – ซานเซบาสเตียน – ลา คอนช่า – ย่านเมืองเก่า ลา พาร์ท วีจา – 	พลาซ่า เดอ ลา คอนสติสท์ซิยง – บิลเบา – ย่านช้อปปิ้งกรานเบีย - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ลา คอนช่า ชายหาดสุดคลาสิกที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ ได้รับความนิยมในหมู่ชาวฝรั่งเศสและชาวสเปนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม และยังได้รับสมญานามว่า ไข่มุกแห่งทะเลคาริเบียน อีกด้วย
บิลเบา – ซานเซบาสเตียน – ลา คอนช่า – ย่านเมืองเก่า ลา พาร์ท วีจา – 	พลาซ่า เดอ ลา คอนสติสท์ซิยง – บิลเบา – ย่านช้อปปิ้งกรานเบีย - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า ลา พาร์ท วีจา เมืองเก่าที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปีค.ศ. 1813 ตลอดสองข้างทาง จะเป็นถนนเล็ก ๆ ที่ถูกโอบล้อมด้วยบ้านเรือนสมัยยุคกลาง ซึ่งปัจจุบันได้ดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ผับ และบาร์ต่
บิลเบา – ซานเซบาสเตียน – ลา คอนช่า – ย่านเมืองเก่า ลา พาร์ท วีจา – 	พลาซ่า เดอ ลา คอนสติสท์ซิยง – บิลเบา – ย่านช้อปปิ้งกรานเบีย - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ บิลเบา จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งกรานเบีย ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองที่มีร้านค้า และห้างสรรพสินค้าชื่อดังมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย ได้เวลานัดหมาย
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Melia Bilbao หรือในระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด
บิลเบา – แคว้นลาริโอคา – ไร่ไวน์มาร์ส เดอ ริสเคิล – ชิมไวน์ – ซาราโกซ่า
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์มาร์ส เดอ ริสเคิล ไร่ไวน์ที่เก่าแก่ของแคว้นลาริโอคา ที่เปิดมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1858 องุ่นหลายสายพันธุ์ที่ปลูกอยู่บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร อีกทั้งอาคารยังได้รับการออกแบบ และสร้างโดยสถาปน
บิลเบา – แคว้นลาริโอคา – ไร่ไวน์มาร์ส เดอ ริสเคิล – ชิมไวน์ – ซาราโกซ่า - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ซาราโกซ่า เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของประเทศสเปน ซึ่งเคยถูกทำลายเมื่อครั้งเกิดสงครามกลางเมือง และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ทั้งหมดจนงดงามเช่นในปัจจุบัน จากนั้น นำท่านชมความงามรอบตัวเมือง โดยเริ่มจาก ศาลาว่าก
บิลเบา – แคว้นลาริโอคา – ไร่ไวน์มาร์ส เดอ ริสเคิล – ชิมไวน์ – ซาราโกซ่า - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Melia Zaragoza หรือในระดับเดียวกัน
วันที่แปด
ซาราโกซ่า – รถไฟความเร็วสูง AVE สู่แมดริด – ลาสโรซาสวิลเลจ เอาท์เล็ต – ช้อปปิ้งย่านถนนกรานเบีย
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ AVE (Zaragoza Delicias Station)
10.26 น.
โดยรถไฟ AVE รถไฟความเร็วสูงที่วิ่งด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อเดินทางสู่ กรุงแมดริด เมืองหลวงที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)
11.45 น.
เดินทางถึง กรุงแมดริด แล้วนำท่านเดินทางสู่ ลาสโรซาสวิลเลจ เอาท์เล็ต (Las Rozas Village) (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกชมกว่า 100 ร้านค้า เช่น Burberry, Hackett, Hugo Bos
ซาราโกซ่า – รถไฟความเร็วสูง AVE สู่แมดริด – ลาสโรซาสวิลเลจ เอาท์เล็ต – ช้อปปิ้งย่านถนนกรานเบีย - 2
กลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 ยูโร ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ แมดริด แล้วนำท่านสู่ ย่านถนนกรานเบีย แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงแมดริด อย
ซาราโกซ่า – รถไฟความเร็วสูง AVE สู่แมดริด – ลาสโรซาสวิลเลจ เอาท์เล็ต – ช้อปปิ้งย่านถนนกรานเบีย - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Melia Los Galgos Madrid หรือในระดับเดียวกัน
วันที่เก้า
แมดริด – กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงแมดริด
13.00 น.
โดยสายการบินบินไทย เที่ยวบินที่ TG949 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม พักค้างแรมบนเครื่องบิน
วันที่สิบ
กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
06.05 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Romantic Northern Spain Surprise! 10 วัน
ผู้ใหญ่ ท่านละ146,900 บาท
เด็กกอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน139,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง132,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง117,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ21,900 บาท
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน
ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 – 75 ปี)
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
ระเบียบการ และเงื่อนไข :   
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง: บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท
ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน ธนาคารกสิกรไทย                 สาขาสีลม                ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร                                                           เลขที่บัญชี   001-2-80809-9 ธนาคารกรุงเทพ                     สาขาสีลม                ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร                                                           เลขที่บัญชี   101-8-64952-3 **กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**
 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. การยกเลิก
 3. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 1. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 2. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ       ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ       ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ       ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

JR Rail Pass แบบ 7 วัน

JR Rail Pass แบบ 7 วัน

ราคาเริ่มต้นที่ 7,900 บาท - ต่อคน
Locations : ประเทศญี่ปุ่น
01 Jan 2015 - 30 Apr 2015
JR Rail Pass แบบ 7 วัน
ผู้ใหญ่ ท่านละ7,900 บาท
เด็กกอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง0 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ0 บาท

151107 -- JRSIMตั๋ว JR Rail Pass แบบ 7 วัน

ราคาสุดพิเศษเพียง 7,900 บาท! (จากปกติ 8,400 บาท) ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 634 8877 หรือ Fit@worldsurprise.com

พิเศษ! สำหรับท่านที่ซื้อ JR Rail Pass สำหรับการเดินทาง 7 วัน ภายในวันที่ 12 มกราคม 2558 จะได้รับสิทธิ์แลกซื้อ SUGOI SIM (แบบ 7 วัน)  ซิมอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเดินทางใช้ในประเทศญี่ปุ่น ในราคาเพียง 500 บาทเท่านั้น

หมายเหตุ:

1. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี (SUGOI SIM)/ JR มีค่าธรรมเนียม การยกเลิก

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Japan 4 Days 3 Nights Free & Easy Surprise!

Japan 4 Days 3 Nights Free & Easy Surprise!

ราคาเริ่มต้นที่ 18,300 บาท - ต่อคน
Locations : (ประเทศญี่ปุ่น) โตเกียว
01 Nov 2014 - 30 Nov 2014
Download Details

Japan 4 Days 3 Nights Free & Easy Surprise !

ระยะเวลาจอง: วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2557

   

ช่วงเวลาเดินทาง: 20 ธันวาคม 2557 – 31 มกราคม 2558

   

สายการบิน: การบินไทย(TG) โรงแรม: Kayabacho Pearl Hotel หรือเทียบเท่า ราคาเริ่มต้น: 18,300.- ต่อท่าน

    รายการเดินทางโดยย่อ  

วันแรก      เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (TG) 676– สนามบินนาริตะเวลา 15.50 น. เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก(ด้วยตัวท่านเอง)  พักผ่อนตามอัธยาศัย

   

วันที่สอง    เดินทางเล่นสกีที่ GALA Yuzawaเดินทางกลับ พักผ่อนตามอัธยาศัย

   

วันที่สาม    อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม Sky Bus (Imperial Palace, Ginza, Marunouchi course) 11:00 น.

   

วันที่สี่       อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เตรียมตัวเดินทางกลับ

อัตรานี้รวม - ตั๋วเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด กรุงเทพฯ นาริตะ โดยสายการบินไทย(TG) - โรงแรมที่พัก 3 คืนที่ Kayabacho Pearl Hotel (Semi Twin)โรงแรมใกล้ Tokyo Station หรือเทียบเท่า - ตั๋วกอนโดล่า ที่ GALA Yuzawa และรวมตั๋วไป – กลับ รถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น(สถานีโตเกียว สถานีกาล่ายูซาว่า) - ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  

เลือกซื้อทัวร์เสริม - Sky Bus (Imperial Palace, Ginza, Marunouchi course) 11:00 น. ราคา 800 บาท/ท่าน - หากต้องการเช่าอุปกรณ์เล่นสกีเพิ่ม เช่นGondola Lift 1 เที่ยว, สกี หรือสโนวบอร์ด์, ถุงมือ, บู๊ทส์,ถุงมือราคา 1,400 บาท/ท่าน

   

อัตรานี้ไม่รวม - ราคานี้เป็นราคาต่อท่านสำหรับใช้เดินทางอย่างน้อย 2 ท่าน - ราคานี้ใช้เดินทางได้ตั้งแต่20 ธันวาคม 255731 มกราคม 2558 - เดินทางต้องเดินทางพร้อมกันในขาไปในเที่ยวบินเดียวกันเท่านั้น - ราคานี้เฉพาะการเดินทางไปกลับเท่านั้น และ ผู้เดินทางต้องอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 2 วัน นับจากวันเดินทางวันแรก - ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ระหว่าง 25 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 - ตั๋วเครื่องบินนี้ไม่สามารถทำการขอคืนเงิน เมื่อไม่ได้ใช้ตั๋ว เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้ว - ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงประมาณ 7,900 บาท/ท่าน - ค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ - ราคานี้เป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - กรุณาจองล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 14วัน - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดของ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล ใบอนุญาตเลขที่11/3957

Japan 4 Days 3 Nights Free & Easy Surprise!
ผู้ใหญ่ ท่านละ18,300 บาท
เด็กกอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง0 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ0 บาท

Hokkaido Snow Tale Surprise 8 วัน

Hokkaido Snow Tale Surprise 8 วัน

ราคาเริ่มต้นที่ 13,390 บาท - ต่อคน
Locations : (ประเทศญี่ปุ่น) โตเกียว => ซัปโปโร
05 Feb 2015 - 12 Feb 2015
Download Details
วันแรก
กรุงเทพฯ-โตเกียว
19.25 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว R เจ้าหน้าที่เวิลด์ เซอร์ไพร้ส คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
22.25 น.
โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงโตเกียว พักค้างแรมบนเครื่องบิน
วันที่สอง
โตเกียว– คุชิโร่ – หมู่บ้านนกกระเรียน – ทะเลสาบอะคัง – งานเทศกาลน้ำแข็งอะคัง
เช้า
อาหารเช้าบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
06.00 น.
ถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
08.00 น.
โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 1145 นำท่านเหินฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด
09.35 น.
ถึงท่าอากาศยานเมือง คุชิโร่ บนเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองหนึ่งที่มีความโดดเด่นในด้านธรรมชาติอันงดงาม และยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองในสายหมอก เนื่องจากเมืองแห่งนี้จะมีหมอกสีขาวปกคลุมอยู่ทั่วไป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ แล้วน
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ณ ท่าอากาศยานเมืองคุชิโร่ ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 yen หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนกกระเรียน อันเลื่องชื่อ หนึ่งในแหล่งเพาะเลี้ยง แล
โตเกียว– คุชิโร่ – หมู่บ้านนกกระเรียน – ทะเลสาบอะคัง – งานเทศกาลน้ำแข็งอะคัง - 1
จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณ ทะเลสาบอะคัง ทะเลสาบอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านความงดงามของภูมิทัศน์ และสาหร่ายมาริโม่ ที่หาได้ยาก สาหร่ายชนิดนี้จะมีสีเขียวเข้ม ซึ่งตามธรรมชาติจะฟอร์มตัวเองเป็นลูกกลม ๆ
โตเกียว– คุชิโร่ – หมู่บ้านนกกระเรียน – ทะเลสาบอะคัง – งานเทศกาลน้ำแข็งอะคัง - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สถานที่จัด งานเทศกาลน้ำแข็งอะคัง ชมการจัดแสดงรูปปั้นแกะสลักหิมะที่สวยงามและยังได้พบกับการแสดงดอกไม้ไฟอันสวยงามตระการตา พักค้างแรม ณ โรงแรม Akan Yuku No Sato Tsuruga หรือในระดับเดียวกัน
โตเกียว– คุชิโร่ – หมู่บ้านนกกระเรียน – ทะเลสาบอะคัง – งานเทศกาลน้ำแข็งอะคัง - 3
วันที่สาม
ทะเลสาบมาชู – อะบาชิริ – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งโอโฮทสึกุ – นั่งเฮลิคอปเตอร์ – นั่งเรือตัดน้ำแข็ง
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดในบริเวณ ทะเลสาบมาชู ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวมากมายให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของท้องน้ำ
ทะเลสาบมาชู – อะบาชิริ – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งโอโฮทสึกุ – นั่งเฮลิคอปเตอร์ – นั่งเรือตัดน้ำแข็ง - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะบาชิริ ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของฮอกไกโด เป็นเมืองที่โดดเด่นในด้านธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวจะมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย เพื่อจะได้สัมผัสกับความงดงามของทะเลน้ำแข็ง แล้วนำท่านเดินทางสู่
ทะเลสาบมาชู – อะบาชิริ – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งโอโฮทสึกุ – นั่งเฮลิคอปเตอร์ – นั่งเรือตัดน้ำแข็ง - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่าน นั่งเฮลิคอปเตอร์ พาท่านเหินฟ้าชมทัศนียภาพของ บรรยากาศเรือตัดน้ำแข็ง และทิวทัศน์ที่สวยงาม ด้วยมุมมองแบบ เบิร์ด อาย วิว นำท่านร่อนลงสู่ธารน้ำแข็งให้ท่านได้ชมธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด พร้อมสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ
ทะเลสาบมาชู – อะบาชิริ – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งโอโฮทสึกุ – นั่งเฮลิคอปเตอร์ – นั่งเรือตัดน้ำแข็ง - 2
.
จากนั้น นำท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ อันน่าประทับใจกับเรือโดยสาร Aurora เรือตัดน้ำแข็ง ซึ่งขณะที่เรือล่องไปท่านจะได้ยินเสียงเรือกระทบกับทะเลน้ำแข็งขนาดต่าง ๆ เนื่องจากสภาพอากาศหนาวจัด จึงทำให้ผิวของน้ำทะเลกลายเป็นน้ำแข็งขนาดต่าง ๆ และส่งเสียงต่าง ๆ
ทะเลสาบมาชู – อะบาชิริ – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งโอโฮทสึกุ – นั่งเฮลิคอปเตอร์ – นั่งเรือตัดน้ำแข็ง - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม ให้ท่านได้สัมผัสอาหารต้นตำรับญี่ปุ่นแบบไคเซกิ อาหารสำหรับต้อนรับผู้มาเยือน บนชุดจาน ชาม ลวดลายสวยงามแบบดั้งเดิม ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นแท้ ๆ หลากหลายประเภท เสิร์ฟมาในขนาดพอรับประทาน ให้ท่านได้อิ่มเอมทั้งอาหารตา และอาหารคาว พักค
วันที่สี่
อะบาชิริ – คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน – อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง – กระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเกะ – งานเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คามิคาว่า เมืองเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันงดงาม ต้นกำเนิดของแม่น้ำ อิชิคาริ ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเกาะฮอกไกโดและ ชึ้นชื่อเรื่องราเมนที่มีน้ำซุปรสเผ็ดร้อน
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปสัมผัสกับความงดงาม และยิ่งใหญ่ตระการตาของ คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์จากหิมะได้อย่างสวยงาม ท่านจะได้ชื่นชมกับผลงานปั้น การแกะสลัก และการตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารของบรรดาเหล่าศิลปิน
อะบาชิริ – คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน – อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง – กระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเกะ – งานเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - 3
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในพื้นที่ตอนกลางของเกาะฮอกไกโดที่ครอบคลุม พื้นที่ทั้งหมด 2,309 ตารางกิโลเมตร แล้วนำท่านนั่ง กระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาคุโรดาเกะ ที่สูงถึง 1,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่า
อะบาชิริ – คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน – อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง – กระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเกะ – งานเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - 2
.
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว หมู่บ้านเล็ก ๆ ในตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง นำท่านชมน้ำตกที่มีชื่อเสียงสองแห่ง คือ น้ำตกกิงกะ หรือ น้ำตกแม่น้ำสีเงิน ที่ในฤดูร้อนจะไหลเป็นเส้นขาวเล็ก ๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย และ น้ำตกริวเซย์ หรือ น้ำตกดาวตก ที
อะบาชิริ – คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน – อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง – กระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเกะ – งานเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - 2
.
แล้วนำท่านร่วม งานเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว ที่ใช้พื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรตลอดแนวแม่น้ำอิชิคาริเพื่อจัดแสดงเสาน้ำแข็ง อุโมงค์น้ำแข็ง โดมน้ำแข็ง ให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ พร้อมตกแต่งแสงไฟอย่างตระการตา
อะบาชิริ – คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน – อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง – กระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเกะ – งานเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - 1
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม พักค้างแรม ณ โรงแรม Taisetsu หรือในระดับเดียวกัน
วันที่ห้า
โซอุนเคียว – อาซาฮิคาว่า – พิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะอาซาฮิคาว่า – คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร – ซัปโปโร
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปสัมผัสกับเรื่องราว และประสบการณ์อันน่ามหัศจรรย์ ของเกร็ดหิมะที่อาซาฮิกาว่าสโนว์คริสตัลมิวเซียม หรือ พิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะอาซาฮิคาว่า ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงเกล็ดหิมะรูปร่างต่าง ๆ ภายในห้องโถงได้ตกแต่ง
โซอุนเคียว – อาซาฮิคาว่า – พิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะอาซาฮิคาว่า – คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร – ซัปโปโร - 1
จากนั้น นำท่านเดินทางไปสัมผัสกับความน่ารักน่าเอ็นดูของสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยในเขตหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า และที่พลาดไม่ได้คือการชมโชว์นกเพนกวินแคทวอล์ก ซึ่งท่านจะได้พบกับความน่ารักของนกเพนกวินตัวเล็ก ๆ ที่เดินไปบนทางยาวปกคลุมด้วยหิมะ ซึ่งโชว์นี้จะมีจัดแสด
โซอุนเคียว – อาซาฮิคาว่า – พิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะอาซาฮิคาว่า – คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร – ซัปโปโร - 2
แล้วนำท่านสู่ ย่านราเมน (Ramen Village) ชื่อดังในเมืองอาซาฮิคาว่า ซึ่งเมืองนี้ขึ้นชื่อว่า ราเมนมีรสชาติอร่อยติดอันดับ 1 ใน 3 ของเกาะฮอกไกโด
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ Ramen Village อิสระให้ท่านได้เลือกชิมราเมนต้นตำรับรสชาติหลากหลาย ซึ่งเป็นอาหารที่มีขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของฮอกไกโด ท่านสามารถเลือกทานราเมนจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน
โซอุนเคียว – อาซาฮิคาว่า – พิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะอาซาฮิคาว่า – คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร – ซัปโปโร - 1
.
หลังอาหาร นำท่านสู่ โอตารุ เมืองท่าที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในฮอกไกโด ซึ่งตึกรามบ้านช่องเป็นทรงตะวันตกสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซีย หลังจากที่ได้ทำการค้ากับญี่ปุ่นในสมัยก่อน จากนั้นให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจ
โซอุนเคียว – อาซาฮิคาว่า – พิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะอาซาฮิคาว่า – คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร – ซัปโปโร - 2
.
แล้วนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว ที่รวบรวมกล่องดนตรีและเครื่องแก้วอันงดงามและหายากไว้มากมาย
โซอุนเคียว – อาซาฮิคาว่า – พิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะอาซาฮิคาว่า – คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร – ซัปโปโร - 2
.
จากนั้น นำท่านไปยังร้านเบเกอรี่ ซึ่งในบริเวณเมืองโอตารุนี้จะมีร้านเบเกอรี่เรียงรายให้ท่านได้เลือกชิม อิสระให้ท่านได้ชิมขนมเค้ก และขนมหวานนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นเค้กช็อกโกแลต สตรอเบอรี่ช้อตเค้ก แยมโรล และอื่น ๆ อีกมากมาย
โซอุนเคียว – อาซาฮิคาว่า – พิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะอาซาฮิคาว่า – คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร – ซัปโปโร - 3
.
ได้เวลาอันสมควร นำท่านชมงาน Snow Candle Festival หรือ Yuki Akari no Michi เทศกาลที่จัดเฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น เพื่อเป็นเฉลิมฉลองและสนุกสนานกันในฤดูหนาวที่ โอตารุ โดยที่ชาวท้องถิ่นจะนำ "เทียน" หรือ "ประทีป" ที่เป็นแฮนด์เมดมาประดับตกแต่งบริเวณถนนเลียบคลองโอต
โซอุนเคียว – อาซาฮิคาว่า – พิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะอาซาฮิคาว่า – คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร – ซัปโปโร - 2
.
แล้วนำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่สำคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด มีสภาพบ้านเรือนสวยงาม เป็นระเบียบ และภายในตัวเมือง ซัปโปโรมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ทปูยักษ์ อาหารเลื่องชื่อของฮอกไกโด ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ และเอร็ดอร่อยกับปูยักษ์ฮอกไกโดที่รู้จักกันแพร่หลาย พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Sapporo หรือในระดับเดียวกัน
โซอุนเคียว – อาซาฮิคาว่า – พิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะอาซาฮิคาว่า – คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร – ซัปโปโร - 2
วันที่หก
ซัปโปโร – สวนโอโดริ – เทศกาลหิมะซัปโปโร – โตเกียว
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านสู่ สวนโอโดริ เพื่อชม เทศกาลหิมะซัปโปโร ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จุดเริ่มต้นของงานนี้ เริ่มจากนักเรียนไฮสคูลของเมืองได้ปั้นรูปปั้นหิมะขึ้นหกชิ้นในสวนโอโดริ ในปี ค.ศ. 19
ซัปโปโร – สวนโอโดริ – เทศกาลหิมะซัปโปโร – โตเกียว - 2
.
ไม่เพียงแต่ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับปฏิมากรรมอันงดงามที่เกิดจากหิมะในรูปแบบต่าง ๆ ในบริเวณเดียวกัน ท่านยังจะได้พบสัญลักษณ์ของเมืองคือ "หอนาฬิกาโบราณเมืองซัปโปโร" ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล้ำ ค่าทางวัฒนธรรม
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ณ ท่าอากาศยานชิโตเสะ ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 yen
15.00 น.
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 514 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงโตเกียว
16.00 น.
ถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ หลังตรวจเช็คสัมภาระ แล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตาคาร
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านเลือกสรรอย่างเต็มที่ ว่าจะเป็นเนื้อ สันใน เนื้อสันนอก เนื้อไก่ ขาปูทาราบะ ปลาหมึก หอยเชลล์ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือก อย่างตามชอบเพื่อมาย่างบนกะทะ พร้อมทั้งน้ำจิ้มสูตรพิเศษ เสริ
ซัปโปโร – สวนโอโดริ – เทศกาลหิมะซัปโปโร – โตเกียว - 1
วันที่เจ็ด
โตเกียว – ย่านอะเมโยโกะ – ย่านกินซ่า – ชินจูกุ – ฮาเนดะ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านอะเมโยโกะ ย่านช้อปปิ้งยอดนิยมในนครโตเกียว ที่มีชื่อเต็มๆ มาจากคำว่า "อะเมยะ โยโกะโช" ซึ่งแปลว่า "ตรอกร้านขายขนม" เพราะมีร้านขนมมากมายเปิดเรียงรายกันอยู่ที่นี่นั่นเอง อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อส
โตเกียว – ย่านอะเมโยโกะ – ย่านกินซ่า – ชินจูกุ – ฮาเนดะ - 2
.
แล้วเดินทางสู่ ย่านกินซ่า ย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่เปรียบเสมือนย่านทองหล่อของชาวโตเกียว ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ 120,000 เหรียญสหรัฐ) นับเป็นย่านที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว อา
กลางวัน
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ อิ่มอร่อยกับ ซูชิหรือข้าวปั้นหน้าต่างๆ ที่มีให้เลือกหลากหลายหน้า อาทิ ปลาแซลมอนดิบ กุ้ง ปลาไหล ไข่หวาน ไข่กุ้ง ฯลฯ สำหรับมื้อนี้ ท่านอาจจะต้องยืนรอคิวประมาณ 15-30 นาที ก่อนเข้าไปรับประทาน เนื่องจากร้านนี้เป็นร้านอาหารยอดนิยม แล
โตเกียว – ย่านอะเมโยโกะ – ย่านกินซ่า – ชินจูกุ – ฮาเนดะ - 1
.
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ ซึ่งเปรียบเสมือนสยาม สแควร์ ที่ประกอบไปด้วยย่านธุรกิจและย่านช้อปปิ้งที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของมหานครโตเกียว ในบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟชินจูกุ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของสถานีมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ทาคาชิมาย่า
โตเกียว – ย่านอะเมโยโกะ – ย่านกินซ่า – ชินจูกุ – ฮาเนดะ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสริฟแบบไม่อั้นทั้งหมู และเนื้อคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร
20.30 น.
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ
วันที่แปด
โตเกียว – กรุงเทพฯ
00.05 น.
โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 033 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
05.05 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Hokkaido Snow Tale Surprise 8 วัน
ผู้ใหญ่ ท่านละ13,390 บาท
เด็กกอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน128,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง120,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง107,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ22,900 บาท
หมายเหตุ
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก
ค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นทัศนาจร ตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกับค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • **** ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว****
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 2ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
ระเบียบการ และเงื่อนไข :
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21วันธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร เลขที่บัญชี 001-2-80809-9ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร เลขที่บัญชี 101-8-64952-3**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**
 3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
 4. การยกเลิก กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมดกรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้นกรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้
เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้ ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ